Termin bierzmowania ustala w każdym roku biskup diecezjalny.

Bezpośrednie przygotowanie kandydatów rozpoczyna się pod koniec roku szkolnego drugiej klasy gimnazjum – właściwa informacja podawana jest w bierzących ogłoszeniach.

INDEKSY KANDYDACI DO BIERZMOWANIA OTRZYMUJĄ OD KATECHETY, NA ZAKOŃCZENIE 6 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

Katecheta wpisuje też ocenę końcoworoczną z religii.

Przez kolejne 3 klasy gimnazjum kandydaci kształują swoje sumienie, między innymi przez comiesięczną spowiedź, odnotowywaną w tabelach indeksu.

W indeksach kandydaci do bierzmowania zobowiązani są zapisywać także oceny z religii uzyskiwane w poszczególnych latach nauki w gimnazjum i szkole średniej.

INDEKS NALEŻY SZANOWAĆ, JAKO ISTOTNY DOKUMENT PRZEDKŁADANY W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZEZ KANYDATÓW DO MAŁŻEŃSTWA.

Katechezy – spotkania mają miejsce w sali katechetycznej nad zakrystią i dostosowane są do planu zajęć szkolnych kandydatów, aby z nim nie kolidowały.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • systematyczny udział w katechezie szkolnej
 • comiesięczna spowiedź
 • udział w spotkaniach formacyjnych w parafii
 • pozytywna ocena z egzaminu parafialnego
 • okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

Wymagania dla świadków bierzmowania:

 • ukończone 16 lat życia
 • przyjęty sakrament bierzmowania
 • życie zgodne z chrześcijańską wiarą

BIERZMOWANIE OSÓB DOROSŁYCH W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Bierzmowanie odbywa się w II PIĄTEK KAŻDEGO MIESIĄCA na Mszy św. o 19:00 (maj – wrzesień) lub o 18:00 (październik – kwiecień) w kościele farnym w Rzeszowie.

 1. Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo przygotowania do sakramentu Bierzmowania oraz kartę do Bierzmowania, zgłaszają się w zakrystii na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.
 2. Kartę do Bierzmowania wydaje ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.
 3. Kandydaci wraz ze świadkami powinni wyspowiadać się odpowiednio wcześniej, aby mogli w pełni uczestniczyć we Mszy św.
 4. Parafia Farna dokonuje odpowiedniego zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła Świadectwa Bierzmowania do właściwych parafii.

W Starym Testamencie Prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistniał w pełnej jedności z Duchem Świętym. Apostołowie zostali napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy i zaczęli głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11). Przez obrzęd wkładania rąk przekazywali dar Ducha Świętego nowo ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył i żyje Duchem Świętym i przekazuje Go swym dzieciom.

Bierzmowanie – confirmatio – utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie Krzyżmem świętym, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Namaszczane jest czoło ochrzczonego i towarzyszą temu słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.