* Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii lub rektora kościoła w ramach ustawodawstwa diecezjalnego – wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

* Przy kościołach rektoralnych funkcjonują lokalne Rady duszpasterskie, których status jest identyczny ze statusem Parafialnych Rad duszpasterskich. Nie tworzy się Rad duszpasterskich w ośrodkach sprawowania kultu nie będących parafią ani rektoratem.

Cele i sposoby działania

 1. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.
 2. Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Czyni to przez:
  1. Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
  2. Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
  3. Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
  4. Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
  5. Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa pracowników kościelnych (KPK 1254).
 3. Rada realizuje wyznaczone cele przede wszystkim przez współdziałanie z duszpasterzami w:
  1. Opracowywaniu rocznych planów duszpasterskich.
  2. Animowaniu działalności grup duszpasterstwa specjalistycznego,
  3. Koordynowaniu prowadzonych form duszpasterstwa.
  4. Inspirowaniu działalności charytatywnej.
  5. Trosce o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.
 4. W realizacji wyznaczonych celów Rada winna kierować się odpowiedzialnością, troszczyć się o właściwą formację swoich członków i rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.